Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. Buskar har även stor potential till att användas i planteringar som innehåller mer strukturell- och artmässig variation. Det här examensarbetet handlar om att sammanställa en lista med buskarter som kan användas i en biotopplantering karaktäriserad av extensiv skötsel och höga estetiska värden. Inspirationen till arbetet är hämtat från det australienska projektet The woody meadow project som har som utgångspunkt att skapa funktionella och estetiskt tilltalande mixade buskplanteringar. En unik aspekt med projektet är att nedskärning används som skötselmetod vilket innebär att bara buskarter som har förmågan att skjuta nya skott kan användas i planteringen. I det här arbetet undersöks vilka buskarter som hade kunnat användas på ett liknande sätt i en hårdgjord miljö i en sydsvensk kontext. Med stöd i utvald litteratur har ett systematiskt växturval utvecklats för att ta fram buskarter som kan användas i en biotopplantering dominerad av buskar. Ett stort antal arter har utvärderats mot kriterier som rör nedskärning, tillväxthastighet, torktolerans, ljus- och skuggtolerans samt blomning och andra visuella värden. Experter med kunskaper inom huvudområdena skötsel, anläggning och plantskola har utifrån sina erfarenheter utvärderat de framtagna arterna vilket har resulterat i en artlista med 30 stycken buskar som har potential att användas i en mixad buskplantering. Utifrån den framtagna artlistan presenteras ett förslag på hur en biotopplantering dominerad av buskar skulle kunna ta uttryck i en hårdgjord miljö i Malmö. Inspirationen till planteringens visuella och strukturella uttryck är hämtat från det naturliga växtsamhället maquis som också ligger till grund för konceptet, Urban buskmosaik.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)