Owner Owed Owned: New Public Management and the Swedish Work of Development

University essay from Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Abstract: New public management (NPM) har inverkan på och kommit in i det Svenska biståndsarbetet. Dom kraftiga omorganiseringarna på Sida som nyligen genomförts samt samarbetet med Internationella Valutafonden och Världsbanken vars struktureringsprogram är influerade av NPM tyder starkt på en sådan utveckling. Sverige har traditionellt sett en progressiv/byråkratisk (PPA) hållning och policyn för biståndsarbetet var formad innan NPM fick sitt internationella genombrott. Följer den retoriska policyn förändringarna som kan skönjas I praktiken? En implementering av NPM skulle vidare troligen innebära förändringar för motiven att ge bistånd, syn på och användning av pengar, syn på ägarskap m.m. Kan man skönja en förändring för motiv, metoder och värden i den sista propositionen?
Syftet med studien är att studera om en förändring av managementsyn skett från PPA till NPM i dokumenten som styr det Svenska biståndet, samt att utröna hur metoder, värden, motiv och mottagaren påverkats av utvecklingen. Den retoriska policyns syn på management studeras med hjälp av en idealmodellsanalys och motiv, metoder, och värden fångas i propositionernas beskrivning av domsamma samt genom en studie av litteratur.
Slutsatsen är att det finns en högre grad av NPM i den nuvarande propositionen (PGU) i jämförelse med den tidigare men att PGU inte är baserad på teorin, samt att mål och motiv i stort sett bibehållits. En förändring är emellertid tydlig i de metoder som används, och vidare har nya koncept att nå målen uppkommit. En del värden är återinförda efter en tids frånvaro, såsom mottagarens ägarskap. Den största förändringen för mottagarna är hur de blivit styrda av givarna. Från att anses vara ägaren av sin utveckling försvann ägarskapet under 1980-talet, och en implementering av Internationella Valutafondens strukturprogram var kraftigt accentuerat av givarländerna. En lärdom från studien är att vidta högre grad av försiktighet vid införande av nya managementteorier på biståndsområdet. Implementering tar tid och gräset är inte heller alltid grönare på andra sidan.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)