Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. I och med FN:s miljömål 2030 uppmuntras företagen att anta ett mer cirkulärt synsätt i affärsmodellen. Ett cirkulärt synsätt innebär att företagen ska ha ett vaggan till vaggan-perspektiv och därmed ta ansvar för produkten efter slutkonsumtion. Företag behöver tänka mer cirkulärt för att en hållbar framtid ska vara möjlig, dock finner små- och medelstora företag [SMF] en problematik vad gäller utveckling av sitt miljöarbete. Företagens miljöarbete ligger idag vid sidan av den dagliga verksamheten och genomsyrar inte verksamheten. Nya affärsmodeller är förutsättningen för integrering av cirkulär ekonomi då affärsmodeller är kärnan för utvecklingen av cirkulär ekonomi och dess integrering i samhället. Dock finns det få studier på hur cirkulär ekonomi kan integreras i befintliga affärsmodeller. Syftet med studien är därmed att analysera möjligheter och utmaningar för integrering av cirkulär ekonomi i SMF:s affärsmodeller i syfte att förbättra företagens miljöarbete. Val av teorier har baserats på det teoretiska ramverket som bygger på marknadsföringsmixen. Marknadsföringsmixen har kompletterats med alternativa teorier kring cirkulär ekonomi och affärsmodeller. Teorierna består av Cradle to Cradle, ReSOLVE samt Circular Business Model Canvas [CBMC], dessa används som utgångspunkt för studiens teoretiska ramverk. Vidare har studien en kvalitativ ansats med ett fallstudieformat där data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och därmed utgjort grunden för empirin. Studien visar på att cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen kan förbättra SMF:s miljöarbete. De identifierade möjligheterna för förbättrat miljöarbete är att hela företaget skulle genomsyras av miljöarbetet och att leasing, återupptagning, återvinning, service och uppgradering samtliga bidrar till ökad resurseffektivisering. Ökad resurseffektivisering innebär ett minskat ekologiskt fotavtryck och därmed en minskad miljöpåverkan. Beroende på SMF:s befintliga utformning av affärsmodellen har företagen olika förutsättningar att integrera cirkulär ekonomi i affärsmodellen. Utifrån studiens analys och diskussion har slutsatsen gjorts att SMF finner problematik i att arbeta fullständigt cirkulärt och därmed istället bör använda annan strategi. Genom att integrera vissa delar av ett cirkulärt synsätt i affärsmodellen kan SMF istället hjälpa till att bidra till cirkulär ekonomi. Studiens teoretiska bidrag kategoriseras in i tre komponenter vilka är: underlätta för återvinning, öka produktens livslängd samt öka kundincitamentet. Genom en integrering av dessa i SMF:s affärsmodell kan företagen bidra till ett cirkulärt synsätt i syfte att förbättra företagens miljöarbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)