Människor och mönster : så påverkar markbeläggning människors upplevelse av urbana miljöer

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Mönster i markbeläggning är en av många faktorer som påverkar människors upplevelse av den omkringliggande miljön, och vi som landskapsarkitekter har ett stort ansvar i skapandet av dessa miljöer. Det vore rimligt om vår kunskap motsvarade vår inblandning i detta skapande, vilket vi inte tycker att det gör idag. Uppsatsen är främst baserad på litteraturstudier, intervjuer och en enkätundersökning. Dess huvudsakliga del berör människors psykologiska- och fysiologiska uppfattning av mönster i markbeläggning men uppsatsen behandlar även geometriska mönster och markbeläggningens utveckling över tid i Sverige, samt matematikens betydelse för arkitekturen. Det finns inte mycket forskning om hur människor upplever mönster i markbeläggning, men faktum är att mönster påverkar oss från dagen då vi föds. Mönster kan få oss att känna lugn och tillit eller otrygghet och stress. Att gestalta väl med mönster är en balansgång mellan överstimulans och monotoni. Några påstår till och med att en väl genomtänkt miljö, inklusive dess markbeläggning, kan minska vandalism och drogbehov samt bidra till ett socialt och välfungerande samhälle. En av de sista och viktigaste delarna i uppsatsen består av en sammanställning av en enkätundersökning i vilken fotografier av olika markbeläggningar presenterades tillsammans med frågor om hur dessa upplevs. Resultatet av undersökningen ger ett smakprov på hur en mer omfattande studie av liknande slag skulle kunna öka våra kunskaper kring människors upplevelse av mönster i markbeläggning och är således en viktig del av uppsatsen. Vi konstaterar att olika sorters markbeläggningar påverkar människors upplevelse på olika sätt. Uppsatsen är ett försök till att uppmuntra en debatt om hur landskapsarkitekter kan designa väl, på ett professionellt sätt, och med vetenskapliga belägg vid gestaltning med mönster i markbeläggning. Ämnet är aktuellt och borde belysas ytterligare såväl inom vår yrkeskår som inom andra.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)