Olika mätmetoder av kroppstemperatur hos hund och katt

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Att mäta djurets temperatur hör till den grundläggande kliniska undersök-ningen och är en viktig parameter för att kunna upptäcka många sjukdoms-tillstånd. Rektal temperaturmätning har länge varit det vanligaste sättet att mäta djurets kroppstemperatur på inom djursjukvården då det är den metod som hittills har korrelerat bäst med kärntemperaturen. Att mäta temperatur rektalt blir för många patienter en källa till obehag och stress vilket i sin tur leder till en riskfylld arbetsmiljö för personal inom djurens hälso- och sjuk-vård samt andra som närvarar vid mätningarna. Att hitta alternativa mätme-toder som är tillräckligt tillförlitliga är därför av stort intresse för både djur, djurägare och personal för att förbättra upplevelsen av klinikbesöket samt ar-betsmiljön. Detta kandidatarbete syftar till att ta reda på om det finns några metoder att mäta kroppstemperatur på som kan konkurrera med rektal temperaturmät-ning som sedan länge varit standardmetod för kroppstemperaturmätning inom djursjukvården. En litteraturstudie har genomförts där studier om alternativa mätmetoder har lästs, bland annat infraröd mätning av trumhinnetemperatur, axillär temperaturmätning och temperaturmätning via subkutant microchip. Metoderna har visat sig ha varierande för- och nackdelar gentemot rektal tem-peraturmätning där aspekter så som metodernas tillförlitlighet, kostnad, an-vändbarhet inom klinisk verksamhet, arbetsmiljö för personalen inom djurens hälso- och sjukvård samt djurets samarbetsvillighet tagits hänsyn till. Gene-rellt har de lästa artiklarna kommit fram till att det än så länge inte finns en tillräckligt tillförlitlig temperaturmätningsmetod som kan ersätta den rektala temperaturmätningen, men att de många fördelar som finns med de alterna-tiva metoderna indikerar att fler studier bör genomföras för att undersöka huruvida den rektala temperaturmätningen kan komma att ersättas när behov finns. De mest aktuella metoderna för detta är, baserat på den gjorda litteraturstudien, infraröd mätning av trumhinnetemperatur och subkutant microchip. I de lästa artiklarna finns resultat som visar på att korrelationen mellan dessa två metoder och rektal temperatur är tillräcklig för att de ska vara adekvata alternativ till rektal temperaturmätning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)