Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Många insekter är utvecklade tillsammans med den lokala floran och bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering. Fjärilarnas larver är utvecklade till att äta från vissa inhemska växter även om de fullvuxna fjärilarna kan ta nektar från ett större antal arter, däribland exotiska växter. Flera arter inom växt- och djurriket är idag hotade till utrotning. Genom att ta in det inhemska materialet i trädgården kan fler insekter och andra organismer gynnas och därmed bidra med deras ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. 'Inhemskt i trädgården' undersöker möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgårdsmiljö för att gynna lokala arter i växt- och djurriket. Arbetet går igenom begrepp som är kopplade till inhemsk flora, de positiva effekterna med svenska vilda växter, men även den problematik som kan uppstå och brist på information och tillgång till inhemskt material i handeln. Exempelvis om fröer från olika delar i landet sås på nya platser kan det leda till försämrade genetiska variationer. Sista delen av arbetet är utformad till ett trädgårdsförslag baserat på inhemska växter utifrån deras behov och egenskaper som ska ge ett maximalt attraktionsvärde för såväl människan som insekter under en lång säsong. Genom att använda inhemska växter minskas utbudet, framförallt bland lignoser och vintergrönt material.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)