Success factors for launching a new product for micro enterprises

University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

Abstract:

Dagens marknadssituation är uppbyggd av hård konkurrens och snabba förändringar. Nya tekniken påverkar hur ett företag kan bedriva sin affärsverksamhet och ger upphov till nya marknadsmöjligheter. Dessa faktorer gör att dagens företag snabbt måste kunna ändra och anpassa sig till nya situationer inom korta produktlivscykler. Nya föränderliga teknologier och nya marknadssituationer har tvingat företag att vara mer innovativa och bedriva en affärsstrategi där förändring och produktutveckling är i fokus. För att kunna lyckas nå ut med nya produkter på marknaden är det viktigt att ha en marknadslanseringsstrategi och veta de kritiska framgångsfaktorerna. En förståelse över de kritiska framgångsfaktorerna kan utgöra en grund för hur en produktlansering skall se ut och verkställas. Syftet med uppsatsen är att från ett marknadsföringsperspektiv identifiera och analysera kritiska framgångsfaktorer när en ny produkt skall lanseras för mikroföretag. Uppsatsarbetet har genomförts genom en litteraturstudie där teori om marknadsföring och marknadslanseringsteori har behandlats. Vidare har tre interjuver gjorts med företagen Din Scooter HB, Luda Elektronik HB och SafeTool AB. Alla tre är mikroföretag som ligger inom gruppen små och medelstora företag. Analysen av litteraturstudien och den empiriska undersökningen har bidragit till en identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid produktlansering. Några av de kritiska framgångsfaktorerna som har blivit identifierade är; pris, tid, kundmedvetenhet och vara marknadsinriktad. Vidare har en modell tagits fram för att visualisera de kritiska framgångsfaktorerna och hur de korrelerar med varandra där en beskrivning utav själva modellen finns och varför det här är så viktigt just för mikroföretag. En förståelse över dessa framgångsfaktorer kan effektivisera och förbättra marknadslanseringen. Resultatet av detta kan stärka företagets position på marknaden och ge möjlighet till mer kundfokuserade produkter och bättre lönsamhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)