Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Author: Alva Hällberg; [2019]

Keywords: klonarkiv; äpple;

Abstract: Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. Minskad sortvariation är ett hot mot den växtgenetiska mångfalden och bland annat därför har Programmet för odlad mångfald, POM, inventerat äppelsorter över hela landet och utsett 220 mandatsorter av äpple för långsiktigt bevarande. Dessa bevaras i Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter, som består av Nationella genbanken i Alnarp samt i lokala klonarkiv runt om i landet som beskrivs vara ansiktet utåt för POM:s arbete. De lokala klonarkiven har olika institutioner som klonarkivsvärdar och denna studie har undersökt hur den publika verksamheten skiljer sig mellan dessa, genom enkätfrågor och kvalitativa intervjuer. Även möjligheten för en mandatsort att distribueras har undersökts, då syftet med uppsatsen varit att få en övergripande bild över hur POM:s mandatsorter når allmänheten genom klonarkiven och marknaden. Studien har visat att de olika lokala klonarkiven skiljer sig åt i informationsmaterial och utåtriktad verksamhet, bland annat beroende på att förvaltarna av arkiven har olika finansiering och huvuduppdrag som påverkar fördelningen av tid och resurser som läggs på klonarkiven. Arbetet har också visat att det finns goda möjligheter för distribution av mandatsorter på marknaden, förutsatt att mängden förökningsmaterial kan svara på efterfrågan, samt att information om sorternas användning når ut till konsumenterna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)