Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). Enligt den svenska regeringens livsmedelsstrategi (2016) ska den offentliga verksamheten höja barns kunskap om livsmedelsproduktion. I denna uppsats undersöks vad skolan kan göra för att höja barns kunskap om livsmedelsproduktion. Fokus har varit på att ta reda på vad grundskolelärare upplever för begränsningar och möjligheter att öka kunskapen om hur maten produceras. Syftet är även att beskriva hur dagens undervisning om livsmedelsproduktion fungerar i grundskolan. Underlaget till uppsatsen består av material från intervjuer med lärare som undervisar i grundskolan. Totalt genomfördes nio semi-strukturerade intervjuer med lärare under hösten 2019. Materialet analyserades och tematiserades och likheter och skillnader i materialet identifierades, för att svara på syftet och frågeställningarna. Vid analysen av empirin användes teori om lärande, samt Giddens struktureringsteori, som innehåller begreppen handlingsutrymme och resurser. Med hjälp av teorierna har lärarnas möjligheter och begränsningar samt nuvarande undervisning undersökts. Resultat från intervjuerna visar att det är stora skillnader i hur lärarna arbetar med att förmedla kunskap om livsmedelsproduktion i grundskolan idag. Det finns stora likheter i intervjuerna, bland annat om rollen som läroplanen har för innehållet i undervisningen samt att lärarens intresse och kunskap styr innehållet. Tid, kompetens, pengar, läromedel anses vara bristvara som begränsar lärarnas möjligheter att lära ut om livsmedelsproduktion. Lärarna efterfrågar tydligare styrning i läroplaner och kompetensutvecklingsinsatser och ökad möjlighet att genomföra studiebesök hos producenter för att få möjlighet att höja kunskapen om livsmedelsproduktion. Lärarna anser att studiebesök hos livsmedelsproducenter ger en bra förutsättning att höja elevers kunskap och skulle vilja genomföra flera. Det saknas resurser och handlingsutrymme för att lärarna ska kunna agera i en riktning som gör att elevens kompetens om livsmedelsproduktion höjs från dagens nivå.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)