Den digitala blomstertid nu kommer : en studie över sambandet mellan platsidentitet och digital fotouppladdning. Kungsträdgårdens körsbärsblomning som exempel

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: En alltmer utbredd uppfattning är att platsers betydelse minskar i takt med ökande digital kommunikation. Människans beteendeförändringar till följd av den digitala kommunikationen ihop med möjligheten att befästa geografiska platser med information innebär att vår syn på den offentliga miljön står inför en radikal förändring. Det konkreta platsbegreppet är starkt kopplat med rumsbegreppet som är mer abstrakt i sin natur och vars gränser i och med den digitala revolutionen blir alltmer otydliga. Därmed skiftar också uppfattningen av plats och hur vi kan stärka vår anknytning till platser. Ett led i den pågående förbättringen av kommunikationen är det utbredda användandet av sociala medier och platsknutna bilder som förmedlas genom dessa. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur geografiskt bunden fotouppladdning via sociala medier påverkar platsers identitet. Plats och rum är starkt förbundna med tid. Uppsatsen har därför som utgångspunkt, dels att vår förståelse av rummet är platsen, samt att vår varseblivning av tiden är den specifika händelsen. För att utreda sambandet mellan geografiskt bunden fotodata och platsidentitet har en litteraturstudie utförts som är orienterad kring platsbegreppet samt sociala medier och digital fotodelning. För att föra en diskussion där litteraturstudien koppas till tid och rum, utfördes en fallstudie som undersökte en specifik händelse på en specifik plats. Studien har utforskat körsbärsträdsblomningen i Kungsträdgården. Körsbärsblomningen är en händelse som fotats av besökare alltmer under senare år. Händelsens bilddokumentation genom sociala medier var fokus för fallstudien. En fotodatainsamling över Kungsträdgården-bundna bilder som är kopplade till körsbärsblomningen gjordes. Parallellt gjordes intervjuer med Kungsträdgårdens besökare. Studien visar att påfallande stor mängd körsbärsblomsorienterad fotodata knutits till platsen Kungsträdgården under tiden för fallstudien. En topp i antal körsbärsblombilder som laddades upp korrelerade med tiden då träden stod i full blom. Intervjuer pekade på det faktum att besökarna många gånger besökt platsen på grund av blomningen men också att bilder på sociala medier påskyndat besök av platsen och anmodat besökarna att fotografera händelsen själva. Analys av studiens resultat kopplat till litteraturstudien visar att besökarnas starka vilja att fotografera blomningen och dela med sig av denna handling i ett led att utveckla sin egen identitet också stärker platsens identitet. Studien pekar också på att det inte främst är platsens estetiska egenskaper som ligger till grund för stärkandet av platsens identitet genom fotodelningen. Istället är det till stor del den mening besökarna lägger i händelsen körsbärsblomningen samt den aktivitet som fotograferandet av blomningen utgjorde.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)