PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. Den största delen av uppsatsen utgörs av en litteraturstudie där vi presenterar och diskuterar ett antal olika aspekter som genom den studerade litteraturen framkommit som särskilt betydelsefulla för att gestalta lekvänliga utemiljöer för barn. Uppsatsen innehåller även en fallstudie som vi utfört i Odense kommun. Här diskuterar vi hur väl vi tycker att kommunen lyckats uppnå en lekvänlig gestaltning av sina 13 playspots och på vilka sätt Odenses playspots kan bidra till att skapa mer lekvänliga stadsrum. I litteraturstudien har vi konstaterat att leken är viktig och betydelsefull för ett barns utveckling, inlärning och välmående. Vi har också dragit slutsatsen att en lekvänlig miljö är en plats där barnet självmant vill leka samt gärna återkommer till. Var barnet väljer att leka, vilken typ av lek som tar form samt hur länge ett barn leker på en plats påverkas av utemiljöns gestaltning. Vi menar således att gestaltningen har en viktig funktion för om en utemiljö kan ses som lekvänlig eller inte. Vi har i litteraturen funnit att det finns 21 aspekter som skulle kunna ses som särskilt betydelsefulla för gestaltningen av en lekvänlig utemiljö. Dessa aspekter har utmynnat i en analysmetod som vi sedan använt oss av då vi i vår fallstudie analyserat Odenses playspots. Vi har funnit att aspekterna kan delas in i två kategorier där båda kategorierna kan ses som lika viktiga för att uppnå en lekvänlig utemiljö. Aspekter som faller under kategori 1 definieras enligt följande: “Aspekter som är önskvärda att uppnå genom gestaltning för att skapa lekvänliga miljöer för barn”. Till kategori 1 hör följande aspekter: Väder- och årstidsanpassning, Tillgänglighet, Rymlighet, Omgivningsanpassning, Rumsindelning, Variation, Multifunktionalitet och Föränderlighet. Aspekter som faller under kategori 2 definieras enligt följande: “Aspekter som är önskvärda att gestalta med för att skapa lekvänliga miljöer för barn”. Dessa skulle kunna användas för att uppnå en eller flera aspekter i kategori 1. Till kategori 2 hör följande aspekter: Ljud, Ljus, Digital teknik och interaktivitet, Färg och mönster, Markmaterial, Vatten, Topografi, Vegetation, Djur, Löst material, Lekredskap, Konstnärliga utsmyckningar och Tillfälliga installationer. Hur lekvänlig en miljö kan sägas vara menar vi beror på hur aspekterna i de båda kategorierna används samt hur de samverkar och kombineras. Aspekterna kan därmed inte ses som enskilda delar då dessa verkar ihop för att skapa intressanta miljöer som lockar till lek. Vilken aspekt som kan ses som viktigast för att gestalta lekvänliga utemiljöer menar vi inte går att säga generellt då detta beror på platsens sammanhang. Genom vår fallstudie har vi kommit fram till att Odenses playspots har en varierande grad av lekvänlighet där vissa upplevs som mer lekvänliga medan andra kunde ha gestaltats på ett betydligt mer lekvänligt vis. Det är dock ett imponerande och inspirerande arbete som staden utfört och fortfarande arbetar med att utveckla. Då Odenses playspots har bidragit till att skapa mer lekvänliga stadsrum genom att synliggöra leken och skapa fler lekvänliga platser i staden skulle Odense också kunna ses som en mer lekvänlig stad jämfört med innan införandet av playspots. Vi menar att Odense kommun på många sätt är en förebild och stad att se upp till när det kommer till att skapa möjlighet för mer lek i stadsrummen. Vi tror att deras strategi och arbetssätt skulle vara inspirerande även för andra kommuner att ta del. Förutom en stark vilja att öka lekmöjligheterna och göra staden mer lekvänlig är Odense kommun inte unik som stad. Vi tror således att det skulle finnas stora möjligheter att på liknande sätt arbeta med punktvisa insatser i form av playspots även i andra städer. I framtiden hoppas vi därför få se fler städer som arbetar på liknande sätt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)