Measuring logistics performance in construction

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Abstract:

Detta examensarbete är en fallstudie av Servistik AB som idag önskar vidareutveckla sitt mätrelaterade arbete. Detta för att internt kunna påvisa att de aktiviteter man uträttar görs på ett effektivt sätt, men också för att kunna påvisa att dessa aktiviteter skapar värde för kunden. Syftet med studien är att identifiera mått relevanta för Servistik ABs bygglogistikverksamhet. Måtten representerar en kvalitativ beskrivning av de mätområden som önskas följas upp. Varje mått kvantifieras genom ett fåtal nyckeltal. Utifrån dessa mått och nyckeltal har en kravspecifikation framställts som specificerar hur dessa mått beräknas, vilken indata som behövs, var i processen denna återfinns samt hur ofta dessa bör beräknas. Under studien har både en litteraturstudie samt en empirisk studie på Servistik AB genomförts för att identifiera relevanta mått. Av de identifierade måtten har 14 valts ut av en fokusgrupp, genomförd på Servistik AB, som särskilt relevanta för Servistik AB. Dessa mått, med tillhörande information, presenteras i den framtagna kravspecifikationen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)