Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. En stor mängd forskning visar på naturens hälsofrämjande värden och Alnarps Rehabträdgård och andra terapeutiska/rehabiliterande verksamheter baserade på naturinterventioner har vuxit fram som ett svar på detta; för att bota/rehabilitera människor som har svårt att orka med det moderna livet. I uppsatsen argumenterar jag för att kulturmiljöer på landsbygden har många av de naturvärden och karaktärer som man försöker bygga upp vid skapandet av rehabträdgårdar helt naturligt och utan att behöva anläggas och att dessa hade kunnat användas ur förebyggande hälsosynpunkt; genom hälsofrämjande landsbygdsturism. Kulturmiljöers olika värden och potentialer har jag försökt visa på genom att ta fram en inventeringsplan anpassad för den typen av miljöer och visa på dess användning genom att inventera ett antal olika miljöer på min släktgård Grönhult i nordöstra Skåne. Syftet med uppsatsen är således att visa på värden och potentialer som kan finnas i gamla natur- och kulturmiljöer för att inspirera andra till att se dessa värden samt motivera till ett bevarande och ökat användande av sådana miljöer ur hälsosynpunkt. I metoddelen beskriver jag hur inventeringsplanen tagits fram genom ett samspel av egna erfarenheter och relevant litteratur/forskning och hur jag också tagit fram ett system med miljönivåer som ett underlag för vad som kan ses som en miljö i en kulturmiljö. Resultatet består av en inventeringsplan framställd i tabellform, där de olika delarna fysisk miljö, platskaraktärer, miljöerbjudanden: aktiviteter, miljöerbjudanden: upplevelsedimensioner samt platsbiografi sammanställts överskådligt och kortfattat för att kunna bli en checklista för andra hugade kulturmiljöinventerare att använda. I resultatdelen ligger också sju inventeringar från gården Grönhult, vilka i enlighet med miljönivåsystemet är indelade i en inventering på övergripande gårdsnivå, fem på delmiljönivå samt en på mikromiljönivå. I diskussionen ligger fokus på likheter och skillnader mellan kulturmiljöer och nyetablerade rehabträdgårdar, samt vilka potentialer för hälsofrämjande landsbygdsturism som inventeringarna har gett underlag för; som exempelvis guidade vandringar, olika typer av kursverksamhet med övernattning, festevenemang samt smakvandringar och äppelprovning i den gamla fruktodlingen. Metoden diskuteras också, i metoddiskussionen, och där argumenterar jag framför allt för att även om min uppsats kan tyckas vara ovanligt personlig för ett vetenskapligt arbete, så är det just behovet av personlig anknytning för att kunna inventera gamla kulturmiljöer med själ och hjärta och genom detta visa på värden i dem som jag velat visa på med min uppsats. Slutsatsen är att det finns en stor mängd hälsofrämjande värden i gamla kulturmiljöer, vilka i mångt och mycket motsvarar, och i vissa avseenden även överträffar, de värden man försöker bygga upp i rehabträdgårdar och att det finns stor potential att använda kulturmiljöerna till olika typer av hälsofrämjande landsbygdsturism.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)