Vem tar plats i det delade utrymmet? : en studie av rörelsemönster utifrån ett genusperspektiv

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Den här kandidatuppsatsen utgår från att vi lever och verkar i ett samhälle med tydliga köns- och maktstrukturer, en så kallad genusordning. Dessa strukturer kan påverka hur människor rör sig i och använder staden. Det är viktigt att vi som samhällsplanerare är medvetna om genusordningen, för att veta vem man gestaltar för och för att motverka utestängande effekter i stadsrummet. Eventuella skillnader i rörelsemönster och beteende hos olika grupper kan tyda på att staden inte är jämställt planerad. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad i hur kvinnor och män rör sig på ett gångfartsområde, som är en form av gata där all trafik ska ske på de gåendes villkor. Studien appliceras på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala. Metoden består i huvudsak av strukturerade observationer för att studera människors beteenden och rörelsemönster. Observationerna undersöker antalet förbipasserande fotgängare och fordon, olika händelser som sker kring dessa, samt kvinnors och mäns rörelsemönster. Resultatet visar att kvinnor och män har ett snarlikt beteende på den studerade platsen; ungefär lika många män som kvinnor väjer till exempel för fordon. Däremot har män, enligt studiens observationer av rörelsemönster, en något starkare tendens att ta gaturummet i anspråk, det vill säga röra sig i gatans mitt. Utifrån resultatet diskuteras att faktorer som platsens utformning och målpunkter i området kan påverka mer än genusordningen i det här fallet. Vidare tar diskussionen upp observation som metod, med fokus på vad metodens möjligheter och begränsningar innebar för resultatet av denna studie.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)