Peripherals for Electronic Shelf Labels

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Jonas Käck; [2010]

Keywords: ;

Abstract: Detta examensarbete utfördes på uppdrag av utvecklingsavdelningen på Pricer AB i Stockholm. Pricer driver ett utvecklingsprojekt som arbetar med att ta fram en låsningsmekanism som förbättrar etiketternas infästning, den kräver dock nya anpassningar av tillbehören. Det ursprungliga målet med examensarbetet var att undersöka hur de existerande tillbehören för elektroniska prismärknings etiketter kan förbättras och anpassas för en ny låsningsmekanism och utveckla prototyper för att påvisa kompatibilitet. Det första steget i projektet var att undersöka hur både ESLer och pappers etiketter används i butiker och dokumentera alla möjliga infästningar. Från dessa infästnings lösningar gjordes en prioritering av de vanligaste metoderna och de som ansågs vara högt prioriterade inkluderades i projektet. Projektet drevs med vedertagna produktutvecklingsmetoder och startade med att de utvalda infästningsmetoderna undersöktes genom att läsa patent och titta på konkurrenters produkter. Sedan skissades iterativt lösningar och utvärderades tills tillräckligt trovärdiga lösningar var framtagna. Dessa lösningar modellerades i 3D CAD och utvärderades. När lösningarna ansågs tillräckligt utvecklade för tester togs SLA modeller fram och utvärderades. Efter utvärdering av samtliga lösningar framtagna under hela produktutvecklingsprocessen modellerades de slutgiltiga lösningarna i CAD och anpassades samtidigt för tillverkning och till den senaste versionen av låsningsmekanismen. De slutgiltiga lösningarna inkluderar produkter för hyllkantslister, spjut, hyllpratare och frukt- och grönt skyltar. Några nya möjligheter så som utrymme för kundmeddelanden i listerna kom fram under arbetets gång vilket ytterligare ökar värdet av de nya lösningarna. Alla produkter har markant förenklats jämfört med deras föregångare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)