Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I denna uppsats redogör jag för vad det industriella kulturarvet i Sverige innebär och dess relation till oss människor. Jag redogör också för hur värderingen av det industriella kulturarvet går till, hur det skyddas och hur det bevaras. Uppsatsen ger en överblick av olika synsätt på det industriella kulturarvet och varför det bör bevaras, uppsatsen beskriver även problematiken som råder inom värdering och bevarande samt hur viktigt kulturarvet är för kunskapsöverföring och känslan av tillhörighet. Genom att redogöra för begrepp inom kulturarvsteorin med fokus på industrisamhällets arv, vill jag öka förståelsen för det mångdimensionella industriella kulturarvet samt skapa en god bild över hur arbetet med bevarandet av industriarvet ser ut idag. Stabergs bergsmansgård är ett arv efter industrin vid Falu Koppargruva och ett kulturreservat sedan 2013. Jag använder Stabergs kulturreservat som exempel med syfte att undersöka och vidare redogöra för hur platsen är värderad, skyddad och bevarad. Slutsatsen är att värdering av en kulturhistorisk plats är komplex och kräver tydligare riktlinjer. Det råder även en problematik med bevarandet av det industriella kulturarvet då det ofta konkurrerar med andra värden i samhället och kräver goda ekonomiska förutsättningar för att förvalta samt kräver en tydlig prioritering i valet av vilka arv som bör bevaras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)