Agroforestry på svensk åkermark : vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?

University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

Abstract: Dagens odlingssystem kommer att behöva bli mer mångfunktionella och re-silienta för att minska sin negativa miljöpåverkan och kunna möta framtida klimatförändingar. I detta arbete lyfts liten biologisk mångfald, erosion, torka, översvämningar och växtnäringsläckage fram som begränsningar för en uthållig svensk jordbruksproduktion. Agroforestry, jordbrukssystem som integrerar vedartade perenner med jordbruksgrödor och/eller djurhållning, har internationellt erkänts som uthålliga odlingsystem, men används bara i mycket begränsad utsträckning i Sverige. Agroforestrysystem har dock po-tential att motverka flera av de begränsningar som identifierats med en ökad mångfunktionalitet och resiliens som följd. Arbetets slutsats är att alléodlin-gar, lähäckar och vedartade buffertzoner, om ändamålsenligt utformade, är relevanta agroforestrymetoder för svensk åkermark. Forsatt forskning kom-mer behövas kring hur systemen anpassas till svenska förhållanden för att bäst utnyttja deras potential till ökad resiliens, mångfunktionalitet och produktivitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)