DURABILITY STUDY OF REJUVENATED RAP BINDERS

University essay from KTH/Kemiteknik

Abstract: När priset på naturtillgångar ökar samt att industrier måste ställa om till en mer hållbar verksamhet innebär detta även en omställning för asfaltsindustrin. Ett sätt för att använda mer återvunnet material i asfaltsindustri är att använda bindemedlet från gammal asfaltsmassa (eng.: reclaimed asphalt pavement, RAP). Detta kan dock inte göras utan komplikationer och därför måste bindemedlet föryngras innan för att kompensera för faktorer så som hög styvhet, låg krakning och trötthetsförmåga samt dålig anti-åldring förmåga hos RAPen. I det här projektet har två olika typer av föryngringsmedel använts; ett växtoljebaserat och ett petroleumbaserat mjukbitumen. Detta för att se om det var möjligt att använda förnybart och återvunnet material i bindemedlet men fortfarande uppnå samma prestanda som konventionellt bindemedel. Två blandningar gjordes hjälp av de två olika föryngringsmedlen och RAPen och analyserades parallellt med ett referensmaterial. Analyserna delades upp i två kategorier: reologi och kemi. Analyserna som föll under reologikategorin var mjukpunkt- och penetrationsanalyser, samt analyser med en dynamisk skjuvning reometer (eng.: dynamic shear rheometer, DSR) och en böjbalksreometer (eng.: bending beam rheometer, BBR). Under kemikategorin fanns analysmetoderna tunnskiktskromatografi med flamjoniseringsdetektor (TLC-FID) och Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR). Resultaten påvisar att åldring påverkas mycket av vilket föryngringsmedel som används, vilket blev tydligt när den reologiska förmågan testades. De kemiska analyserna gav stort sett liknade resultat oberoende av bindemedel. Blandningen som innehöll RAP och mjukbitumen visade sig vara mer mottagligt för åldring jämfört med den andra blandningen som innehöll växtolja, trots att den blandningen innehåller längre halt av RAPen. Vidare visar resultaten att blandningar kan prestera likt referensmaterialet när det kommer till reologi. Från den kemiska aspekten, uppvisar alla bindemedelsmaterial liknande egenskaper. Därför kan slutsatsen att RAPen var återvunnen med framgång när växtolja och mjukbitumen användes.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)