Rättsäker Textanalys

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Digital språkbehandling (natural language processing) är ett forskningsområde inom vilketdet ständigt görs nya framsteg. En betydande del av den textanalys som sker inom dettafält har som mål att uppnå en fullgod tillämpning kring dialogen mellan människa ochdator. I denna studie vill vi dock fokusera på den inverkan digital språkbehandling kan hapå den mänskliga inlärningsprocessen. Vårt praktiska testområde har också en framtidainverkan på en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett rättssäkert samhälle,nämligen den polisiära rapportskrivningen.Genom att skapa en teoretisk idébas som förenar viktiga aspekter av digital språk-behandling och polisrapportskrivning samt därefter implementera dem i en pedagogiskwebbplattform ämnad för polisstudenter är vi av uppfattningen att vår forskning tillförnågot nytt inom det datavetenskapliga respektive det samhällsvetenskapliga fälten.Syftet med arbetet är att verka som de första stegen mot en webbapplikation somunderstödjer svensk polisdokumentation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)