Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Det här arbetet belyser solitärbuskens användning i den förtätande staden. Det kan ses som ett bortglömt eller icke utforskat växtmaterial men har en stor potential för användning där konventionella trädtyper inte lämpar sig, när ytorna blir mindre och förutsättningarna blir tuffare i det urbana klimatet. Det finns flera växtlistor för trädarter till den hårda staden och i samma stil syftar det här arbetet till att presentera en växtlista av solitärbuskar som kan användas på periodvis utsatta miljöer såsom bjälklagsplanteringar, där substratdjupet är begränsat och kontakt med grundvatten är obefintligt. Dels har en litteraturstudie gjorts i förtätningens problematik där det urbana klimatet och vikten av att införa grönska i den täta staden tas upp. Här belyses även värdet av att välja rätt växt för rätt avseende och att det i första hand är växtbäddens kvalitet och tjocklek som avgör vilken typ av vegetation som kan etableras. Således visas solitärbusken som ett bra val för planteringar där trädegenskaper efterfrågas men inte är lämpliga för plantering. Cotinus cogyggria används som en typart i arbetet då det var ur intresset för denna art som uppsatsen växte fram samt att den lämpar sig mycket väl i stadens planteringar. För att ta fram en växtlista med liknande egenskaper har även en intervjustudie gjorts där växtanvändare inom den gröna sektorn kontaktats och ombetts att baserat på deras erfarenhet och kunskap rekommendera arter som de tror sig kunna trivas och ha en långsiktig god överlevnad som solitärbuske i ett varmt, periodvis torrt läge i ett urbant klimat inom zon 1-3. Resultatet blev en växtlista med 94 arter som kan fungera som utgångspunkt för växtval till planteringar på betongbjälklag, takträdgårdar samt i urnor i staden. Listan visar på ett brett utbud av arter som kan användas som solitärbuske och beaktning bör tas till att flera arter i listan idag inte finns i handeln samt att flera säljs som uppstammade träd. Artförslagen bör även ses som generella då det beror på den specifika platsens förutsättningar för vilken art som ska väljas samt att definitionen av en solitärbuske i detta arbete handlar om att se till växten på individnivå och inte på artnivå.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)