Värmetak för vila hos slaktkycklingar

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. Då många kycklingar samsas om en begränsad yta så är det lätt hänt att de stör varandra då vissa individer vill vila samtidigt som andra vill äta eller utföra något annat beteende. Syftet med studien var att försöka skapa en stallmiljö som minskar risken för att kycklingarna stör varandras vila genom deras placering i boxen. I studien undersöktes tre olika behandlingar; varma tak (VT), kalla tak (KT) och en kontrollgrupp (Ko.), uppdelat i 3–4 boxar per behandling.60 kycklingar placerades i varje box. Alla boxar delades in i tre olika typer av zoner: en främre foder-/vattenzon; en mellanzon och en bakre vilozon. Kycklingarnas användning av taken samt deras fördelning i boxens zoner studerades vid 7 och 21 dagars ålder. Resultatet visade att det genomsnittliga antalet kycklingar var flest under VT jämfört med under KT både vid 7 och 21 dagars ålder, även om skillnaden i antal var mindre vid 21 dagar än vid7 dagars ålder. Boxarna med VT hade även flest kycklingar i vilozonen, vilket i sin tur bidrog till att jämna ut djurtätheten i foder-/vattenzonen samt mellanzonen då kycklingarna spenderade mer tid i vilozonen i dessa boxar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)