Competitive Activism. An Investigation of the activists and volunteers in the 2015 refugee crisis.

University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Abstract: I den här uppsatsen undersöks aktivisternas och volontärernas situation i deras arbete med flyktingarna under flyktingkrisen 2015 i Sverige. Genom att använda etnografiska metoder, i synnerhet kvalitativa intervjuer med individer engagerade i att hjälpa flyktingarna, argumenterar jag för att olika aktivistgrupper, trots att de har samma mål, uppvisar ett konkurrerande beteende. Genom en intersektionell vinkel, föreslår jag att konkurrensen är ett resultat av överlappande sociala identiteter. Dessutom hävdar jag att aktivistrollen är performativ, vilket resulterar i att det skapas en standard inom aktivism. Det som oftast uttrycks av aktivister som något som ”kommer inifrån” när de definierar aktivism, är egentligen en specifik uppsättning av beteenden och egenskaper som de bör uppvisa för att framstå som en ”ideal aktivist”. Föreställningen om den ideala aktivisten får implikationer på effektiviteten av aktivisternas arbete, liksom på deras hälsa. Dessutom leder detta till ytterligare konkurrens med andra aktivister, samt till tendensen att de, genom ett antal marknadsförningslika handlingar, bygger sitt eget varumärke för att leva upp till idealet. Med tanke på dessa resultat, föreslår jag att aktivister bör använda en intersektionell synvinkel på det egna arbetet, vilket skulle resultera i en bättre dialog mellan aktörerna som är involverade i humanitär hjälp, samt en större medvetenhet om verkligheten bakom aktiviststandarden som de själva skapar

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)