Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet

University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

Abstract: Hur livsmedelsförsörjningen ska lösas för en växande befolkning samtidigt som växthusgasutsläppen hålls nere är frågor som står högt upp både på den globala och lokala agendan. Nötkött kommer generellt sett inte väl ut med avseende på växthusgasutsläppen från produktionen. Trots det finns alterna-tiv som lyfts, vilka kan ha andra positiva effekter för miljön. Ett sådant alter-nativ är svenskt certifierat naturbeteskött. Syftet med utförd studie var att un-dersöka och sammanfatta vad som utmärker ett naturbeteskött utifrån aspekter som miljö, klimat och näringskvalitet. Som metod användes en så kallad strukturerad litteraturstudie. Därtill har ett studiebesök utförts. För urval av artiklar användes främst databasen Web of Science. Orden ”beef” och ”pasture” och/eller ”grass” togs med i varje sökning då de ansågs utgöra ba-sen för urvalet. Resultatet visade att en betesbaserad produktion kan vara energieffektiv med avseende på foderproduktionen. Dock var växthusgasut-släppen fortfarande höga på grund av metangasutsläpp från djurens meta-bolism. Vidare bör kolinlagringen på markerna inkluderas i beräkningen av produktionens växthusgasutsläpp, då de kan fungera som en kolsänka. Där-till bör parametern biodiversitet kvantifieras och tas med i beräkningen. Dess-utom visade resultatet att en betes- och grovfoderbaserad diet ger en högre koncentration av alfalinolensyra C18:3n–3 och en lägre kvot av n-6:n-3 fett-syror i köttet. Köttet innehöll också en högre koncentration av antioxidanter och i synnerhet α-tokoferol. Innehållet av α-tokoferol verkade hämmande på lipidoxidationen. Produktionsformen för naturbeteskött har egenskaper som gör att det är en miljö- och resursmässigt vettig produktion av nötkött. För en hållbar konsumtion är det likväl så att den totala konsumtionen av kött behö-ver minska, både med avseende på hälsan och klimatet. Samtidigt är det viktigt att lyfta de bättre alternativen, som naturbetesköttet, för att konsumen-ten ska kunna göra informerade val för det kött som konsumeras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)