Preventive nursing, an interview study on cervical cancer in south-western Uganda

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor/barnmorskor upplever möjligheter och svårigheter att arbeta förebyggande med livmoderhalscancer i Uganda.Bakgrund: Livmoderhalscancer är den andra vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. Livmoderhalscancer är mest förekommande i Afrika söder om Sahara. I Uganda finns det få sjuksköterskor och barnmorskor som kan utföra hälsosamtal och screening av cellförändringar. Med rätt förebyggande insatser kan incidensen av livmoderhalscancer minska.Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys.Resultat: Sjuksköterskorna och barnmorskorna upplevde att förebyggande insatser möjliggjordes genom screening, behandlingar och outreaches, hälsosamtal och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt finansiering. Svårigheterna med att arbeta förebyggande med livmoderhalscancer var bristande stöd från regeringen, svåråtkomlig omgivning, attityder i samhället och brist på kunskap. Slutsats: Uganda behöver bättre finansiering, mer utbildad personal samt tillgång till vaccin och behandlingar för att förbättra förebyggandet av livmoderhalscancer. Ett nationellt screening-program som infattar hela befolkningen skulle påverka det förebyggande arbetet positivt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)