Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. Att genom fjärranalys skatta ståndortsindex med en tillfredställande noggrannhet kan innebära både tids- och kostnadsmässiga vinster för dagens skogsbruk. I föreliggande studie undersöktes tre olika metoders noggrannhet vid skattning av ståndortsindex i boreal skog: •Skattning av ståndortsindex med hjälp av uppgifter om grundytevägd medelhöjd skattat med hjälpav data från flygburen laserskanning samt beståndsålder från fältinventeringar. •Skattning av ståndortsindex för talldominerade bestånd med hjälp av allmänt tillgänglig information. •Skattning av ståndortsindex med hjälp av skördardata samt beståndsålder från fältinventeringar. Dessutom undersöktes vad en förändrad metod att skatta ståndortsindex skulle innebära för Holmen Skogs planering av skogliga åtgärder. Resultatet från studien antyder att skattningar av ståndortsindex beräknat utifrån skattningar av grundytevägd medelhöjd baserat på data från flygburen laserskanning och beståndsålder från fältinventeringar har ett medelfel som är jämförbart med ståndortsindex skattat via fältmätningar. För skattningar av ståndortsindex med hjälp av allmänt tillgänglig information visades att modellen inte signifikant predikterade ståndortsindex för talldominerade bestånd. Indikationen för skattningar av ståndortsindex med hjälp av skördaradata var att det är en god metod att skatta ståndortsindex. Det begränsade datamaterialet för utvärdering av noggrannheten för ståndortsindexskattningar med skördardata gör det dock svårt att fastslå noggrannheten för denna metod med någon större säkerhet. I studien fanns att en förändring av ståndortsindex enligt ståndortsindex skattat med hjälp av laserdata samt beståndsålder skulle innebära en liten sänkning av ståndortsindex generellt för Holmen Skogs innehav i Västerbotten. En liten förändring av ståndortsindex som överlag ger en försumbar skillnad för Holmen Skogs planering av skogliga åtgärder.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)