Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract: Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. Tidigare forskning har påvisat att fluktuationer i oljepriset är en bidragsgivare till de systematiska risker företag ställs inför dagligen. Denna studie utvidgade analysområdet genom att välja ut länder med en netto-import av olja och sortera de på den andel relativa oljetillförsel som nationen erhållit gentemot nivån av systematisk risk från oljeprisfluktuationer som företagen ställs inför. Analysen utfördes över 120 Finansiella företag i 12 europeiska länder. Det anträffades utpräglade mönster i studiens resultat som kan antyda en koppling mellan dessa variabler, men resultaten återfinns i majoritet till att inte uppnå statistisk signifikans. Vidare kan studiens modell utgöra en bas för vidare forskning inom området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)