Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. Att skapa en “god plats” är för en landskapsarkitekt en svårlöst uppgift, då det innefattar att definiera vad det subjektivt goda är. I jakten på att definiera och förstå det subjektiva och goda utforskar det här examensarbete gränserna för det moderna och tabubelagda. Genom att begränsa designförslaget med enbart sten, vatten och metall syftar studien till att belysa experimentella möjligheter som inte vanligtvis ses i dagens offentliga utformningar inom landskapsarkitektur. Genom att analysera fysiska platser som har starka personliga kopplingar uppstår frågor om vad det är som kan betraktas som det goda på en plats och hur etiskt lämpligt det är för landskapsarkitekter att skapa offentliga platser med estetik utifrån subjektiva preferenser. För att nå fram till ett slutförslag studerades nyckelfunktioner och element från personliga goda platser för att bättre förstå vad det är som gör en plats att god och funktionell i en offentlig miljö. Illustrationer, skisser, 3D-modellering och fysisk modellering har genom hela examensarbetets gång haft en nyckelroll för att skapa den slutliga designen. Arbetets resultat är en produkt av flera element och karaktärer härledda från subjektivt ansedda goda platser med hjälp av välkända analysmetoder som till exempel Jan Gehls “Criteria of quality”, Ian Thompsons “Tri-valent design” och Simon Bells “Elements of visual design”. Avslutningsvis uppmärksammar diskussionen vilken typ av plats den slutliga utformningen av Hamnplan faktiskt är och hur väl den personliga grunden för arbetet lyckats skapa en god funktionell design i centrala Uppsala.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)