Stress och beteende vid bedövning av öring

University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

Author: Victoria Welander; [2022]

Keywords: stress; bedövning; öring;

Abstract: I samband med att fiskar har blivit allt vanligare inom områden som forskning, odling och miljöövervakning har behovet av att säkerställa god djuromsorg blivit mer uppmärksammat. För att minska fiskens stress och underlätta den fysiska hanteringen brukar bedövningsmedel användas i många sammanhang. Eftersom det råder stor artvariation mellan fiskars svar på bedövning är det viktigt att lägga resurser på bedövningsstudier för att säkerställa bästa möjliga djurhållning för varje enskild art. I den här studien undersöktes stressrespons samt beteende hos öring (Salmo trutta) vid bedövning med olika koncentrationer av bedövningsmedlen trikain, eugenol, bensokain samt metomidat. Ettåriga, odlade öringar PIT-tag märktes för att möjliggöra identifiering av varje fiskindivid. Knappt fyra veckor efter märkningen utfördes bedövningsexperimentet där låga och höga koncentrationer av de olika bedövningsmedlen (3 mg/L respektive 6 mg/L för metomidat och 40 mg/L respektive 80 mg/L för de övriga) användes för bedövning av fisk genom tillsats till vatten följt av upptag genom gälarna. Bedövningsprocessen filmades och induktionstid, rusningstid samt uppvisandet av ett specifikt beteende noterades. Av bedövningsmedlen var det eugenol som hade lägst induktionstid. Varken bedövningsmedel eller koncentration hade en signifikant påverkan på rusningstiden. Det specifika beteendet innebar att fiskarna efter förlorad balans lade sig på sidan men fortsatte röra mycket på stjärtfenan, ofta i cirkulära rörelser, tillsammans med mer eller mindre häftiga sidorörelser med huvudet mot ytan som för att ”kippa efter syre”. Beteendet var vanligare vid bedövning med metomidat än med de andra bedövningsmedlen, 80% av fiskarna som bedövades med den lägre koncentrationen metomidat uppvisade det. Slutligen fastställdes 40 mg/L eugenol som det rekommenderade bedövningsmedlet för ettåriga, odlade öringar inom längdintervallet 95 - 140 mm vid en vattentemperatur runt 3 - 4°C. Detta baserat på den korta induktionstiden (medianvärde 1,3 minuter) och den hämmande effekten på fiskars stressrespons eugenol har beskrivits ha. Bedövning med 3 mg/L metomidat rekommenderas inte under förhållanden som liknar studiens.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)