Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden : en litteraturstudie

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Jordens mikroliv har visat sig vara känsligt för de störningar som människan orsakar vid brukning av jorden. Ett rikt mikroliv är viktigt för jordens funktionalitet och antalet mikroorganismer kan ses som en indikator för jordens hälsa och kvalitet. I denna litteraturstudie är syftet att beskriva vilka förutsättningar som är gynnsamma för ett rikt mikroliv i marken och hur dessa förutsättningar skulle kunna uppnås genom odlingsåtgärder med följande frågeställningar: Vad består jordens mikroliv av, och vad är de olika organismgruppernas funktioner? Vilka yttre parametrar påverkar mikrolivet? Hur påverkar olika odlingsåtgärder mikrolivet i marken? Det finns många mikroorganismer i jorden som utför funktioner som är positiva för en odling, exempelvis mineralisering, nitrifikation och kvävefixering. I detta arbete berörs bakterier inklusive aktinomyceter, svampar, arkéer, protozoer och till viss del även alger och oomyceter. Mikroorganismer reagerar snabbt på växlande omständigheter i sin närliggande miljö och är därför känsliga för olika odlingsåtgärder som utförs under en odlingssäsong. Fuktighet, temperatur, pH, andelen organiskt material, jordens näringsinnehåll, klimat och jordart är alla yttre faktorer som påverkar jordens mikroliv. De olika odlingsåtgärderna som behandlas är marktäckning, tillförsel av organiskt och mineraliskt gödselmedel, jordbearbetning, flamning, kemisk bekämpning och växtföljd. Resultatet visar på de många faktorerna som påverkar jordens mikroliv, och sammanfattningsvis är marktäckning med organiskt material, tillförsel av organiskt gödselmedel och minskad jordbearbetning några av de odlingsmetoder som visade sig vara gynnsamma av de odlingsåtgärder som togs upp i det här arbetet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)