Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

University essay from

Abstract: Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. I evidensbaserad forskning framträder opioidfri anestesi som ett patientsäkertalternativ som minskar de negativa effekterna av opioider. Forskningen påanestesisjuksköterskans upplevelse av opioidfri anestesi är begränsad. Syfte: Syftet meddenna studie var att jämföra upplevelser och erfarenheter mellan anestesisjuksköterskor iSverige och USA av förtrogenheten med opioidfri anestesi, dess perioperativa risker ochfördelar, samt uppfattningen av ett samband mellan intraoperativa opioider och postoperativtberoende. Metod: En webbaserad enkät skickades ut till anestesisjuksköterskor i Sverige ochUSA. Data analyserades i SPSS Statistics och presenterades deskriptivt. Jämförelserna mellanSverige och USA möjliggjordes genom att visa data från de två länderna tillsammans i sammadiagram. Resultat: Anestesisjuksköterskorna i USA hade större erfarenhet av opioidfrianestesi än anestesisjuksköterskorna i Sverige. Majoriteten av anestesisjuksköterskorna i USAinstämde med alla fördelar och instämde inte med alla risker med opioidfri anestesi somangavs i enkäten. Många av de svenska anestesisjuksköterskorna kände inte till de specifikafördelar och risker som angavs i enkäten, eller vilka läkemedel som borde inkluderas i envårdplan för opioidfri anestesi. Anestesisjuksköterskor från båda länder ansåg attopioidberoende är ett stort problem i samhället. Slutsats: Anestesisjuksköterskor i USA harmer klinisk erfarenhet och teoretisk kunskap om opioidfri anestesi jämfört med svenskaanestesisjuksköterskor. I Sverige behövs mer utbildning för att konceptet ska kunnaimplementeras säkert. Denna studie tyder på att opioidfri anestesi skulle vara fördelaktig förbåde svenska anestesisjuksköterskors omvårdnadsprioriteringar och för patienten i detpostoperativa förloppet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)