Play that funky music

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Abstract: Musik är en väsentlig del i identitetsskapandet för barn och unga världen över. Genom globaliseringen har musik, klädstilar och dylika centrala delar i uppbyggandet av jaget spridits världen över och kombinerats och inspirerats av varandra (Sernhede, 2006). Identitetsskapandet är en betydande del i huruvida ett aktivt medborgarskap tar form eller inte hos olika individer och grupper. Därav är identitetsskapandet en väsentlig del att bejaka vid undervisningen av medborgerlig bildning. Medborgare refererar till en person som reagerar på sin omgivning med medvetenhet om de sociala och politiska funktionerna i samhället (Hartsmar et al, 2013). Vad en medborgerlig bildning specifikt består av beror på vilka system, traditioner och värden som är förekommande där bildningen genomförs. Likheten med all medborgerlig bildning är att det syftar till en bildning som har målet att stärka medborgarnas förmåga att påverka samhällsutvecklingen positivt (ibid.)Ovanstående resonemang har lett mig till frågeställningarna "Hur används musik i skolor i Tanzania?", "Hur uttrycker sig lärare och elever gällande betydelsen av musikutbildning utifrån ett individ- och ett kollektivt perspektiv?" samt "Hur kan läroplanen appliceras på medborgerlig bildning för demokrati?". Anledningen till att just tanzaniska skolor står i fokus är det faktum att Tanzanias läroplan har ett ämne kallat vocational skills, där 12 ämnen ingår. Musik är ett av ämnena inom vocational skills som till störst del står för den medborgerliga bildningen i skolan. Enligt den svenska läroplanen ska medborgerlig bildning vara en del av samtliga ämnen, men skillnaden är att den tanzaniska läroplanen beskriver något mer specifikt hur det ska gå till - i synnerhet när det gäller musikundervisningen. Jag ansåg därför att det kunde vara intressant att undersöka musikens koppling till medborgerlig bildning i skolor i Tanzania. Detta har jag gjort genom en kvalitativ studie innehållande 15 intervjuer, varav tre personer var lärare och resterande elever i åldrarna 12 -14 år. Det visade sig i mitt resultat att musik ansågs vara en viktig del av identitetsskapandet och det framtida medborgarskapet, men även att detta är en möjlig väg för medborgerlig bildning, bland många andra.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)