Bond strength between zirconia restoration and titanium abutment after recementation, with different surface treatments.

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Abstract: SAMMANFATTNING Syfte Syftet med studien var att utvärdera hur olika ytbehandlingar på titandistanser inför recementering påverkar bindningsstyrkan hos konstruktionen. Material och metod 30 provkroppar bestående av zirkonia (Z-CAD HTL, Metoxit, Thayngen, Switzerland) adhesivt cementerade (Panavia™ V5, Kuraray Noritake, Tokyo, Japan) till titandistanser (Elos Accurate® Hybrid Base, Elos Medtech, Timmersdala, Sweden) delades in i tre grupper med 10 provkroppar i varje grupp: kontrollgrupp (C), sandblästrade med aluminiumoxid (AA) och skrapningsgrupp (S). Grupp AA och grupp S utsattes för värme efter cementeringen för att lossa zirkoniakonstruktionerna från titandistanserna. Cementresterna på titandistansernas ytor avlägsnades genom sandblästring med aluminiumoxid (grupp AA) och för grupp S genom skrapning med en skalpell, innan cementeringsprocessen upprepades för båda grupperna. Alla grupper termocyklades i 5000 cykler (5°C to 55°C) innan draghållfasthetstest utfördes. Resultatet analyserades med One-way ANOVA Kruskal-Wallis test och jämförande Bonferroni test, med signifikansnivå på α = 0.05. Resultat Grupp AA och grupp S visade en statistisk signifikant ökning i bindningsstyrka jämfört med grupp C, där AA hade högst värden. Ingen statistisk signifikant skillnad påvisades mellan grupp S och AA. Slutsats Med hänsyn till begränsningarna i denna studie kan följande slutsats dras. Sandblästring med aluminiumoxid eller skrapning av ytan på titandistanser ökar bindningsstyrkan hos recementerade konstruktioner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)