Den lilla stadens centrum

University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

Author: Karin Gylling; [2009]

Keywords: Ronneby; centrum; analys; gaturum;

Abstract:

Ronneby har idag ett litet centrum, knappt nio kvarter koncentrerade till gatorna i anslutning till torget, med ett varierat utbud av service och handel. Torget är idag en attraktiv mötesplats och är utformat och möblerat till att vara en plats att stanna och uppehålla sig vid. En av Ronnebys största tillgångar och som en gång varit en förutsättning för stadens grundande är Ronnebyån. Ån är idag nästan helt outnyttjad som skönhetsupplevelse i den centrala delen av staden. Istället utgör den en barriäreffekt och tillsammans Blekinge Kustbana delar den staden i två. Centrumhandeln ligger idag i stort sett uteslutande norr om järnvägen och ån och sträcker sig i öst- västlig riktning inom kvarteren som utgörs av den gamla rutnätsstaden. Framför allt handeln är hårt utsatt för konkurrens från såväl Karlskrona som Karlshamn och Växjö. Samtidigt kan denna närhet till närliggande stadskärnor ses som en tillgång ur ett regionalt perspektiv då goda kommunikationer mellan städerna finns. Det är korta resor mellan dessa närliggande orter för dagligpendling, såväl för resor med bil som med tåg eller buss. Dessa faktorer - närheten till god kommunikation, centrumhandel samt en outnyttjad skönhetsupplevelse - är det som präglar arbetet och som i slutändan vägt tyngst vid utformandet av planförslaget. Detta examensarbete resulterar i ett planförslag för hur delar av centrala Ronneby kan utvecklas för att vara en attraktiv mötesplats för såväl redan inbitna Ronnebybor som för tillfälliga besökare och turister i staden. Målet med planförslaget är att det ska vara en möjlig och realistisk lösning för såväl ny handelsetablering som en god plats för vistelse i staden. Hänsyn har bland annat tagits till befintliga förutsättningar såsom järnvägen, markförhållanden med rekreationsområde samt Ronnebyåns sträckning genom staden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)