Control Oriented Modeling of the Dynamics in a Catalytic Converter

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Abstract: Avgasmängden som bensindrivna fordon tillåts släppa ut minskas hela tiden. Ett sätt att möta framtida krav, är att förbättra katalysatorns effektivitet. För att göra detta kan luft-bränsle-förhållandet regleras med avseende på syrelagringen i katalysatorn, istället för som idag, reglera mot stökiometriskt blandningsförhållande. Eftersom syrelagringen inte går att mäta med en givare behövs en modell som beskriver katalysatorns dynamiska egenskaper. Tre sådana modeller har undersökts, utvärderats och jämförts. Två av modellerna har implementerats i Matlab/Simulink och anpassats till mätningar från en experimentuppställning. För att kunna observera syrelagringen online valdes slutligen en av modellerna ut, och implementerades i ett Extended Kalman filter. Ytterligare arbete behöver läggas ner på den mest lovande modellen, och detsamma gäller för Kalmanfiltret, men på sikt förväntas resultaten kunna bli bra.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)