Industrial IoT Management Systemfor Tubes with Integrated Sensors

University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Abstract: Sandvik har utvecklat en teknik för att placera sensorer i rör. Denna teknik har stor marknadspotential och kan effektivisera många industriprocesser. Den färdiga tjänsten ska kunna strömma sensordata till molntjänster för analys och avläsning.Deras nuvarande system kräver idag manuell konfiguration på plats och är komplicerad att installera. Denna uppsats undersöker hur systemets utrustning kan konfigureras automatiskt och hur ett system för underliggande IT-tjänster skulle kunna fungera.En lösning presenteras där många delar av installationsprocessen har automatiserats, samt en skiss för ett underliggande system.Lösningen utvärderas genom att utföra en mätning av konfigureringskomplexitet. Slutsatsen av utvärderingen var att det utvecklade system hade utökad funktionalitet, jämfört med dagens manuella tillvägagångssätt, och var inte mer komplex att konfigurera. I många avseenden mindre komplex.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)