Nyblivna skogsägares riskperception : en kundundersökning för Handelsbanken

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: På den svenska marknaden för skogsmark växer andelen köpare som investerar i sin första skogsfastighet. Både för de nyblivna och för de erfarna skogsägarna medför investeringen risker som kan påverka dess lönsamhet. Studier indikerar att skogsskadefrekvens och -effekt kommer öka i framtiden. Den här studiens syfte är att undersöka riskperception inom gruppen nyblivna skogsägare bland Handelsbankens kunder. Detta innebär att undersöka vilka risker som identifieras, hur dessa upplevs, värderas och hanteras. Ett delsyfte är att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan påverka skogsägarnas riskperception. Kvalitativ data är insamlad genom telefonintervjuer med fem av bankens kunder. Resultaten visar att inte alla nyblivna skogsägare identifierar risker, men de tre framträdande riskerna är storma, prisförändringar och ränteosäkerhet. Riskens konsekvens och sannolikhet, så väl som skogsägarens erfarenhet och kunskap visar sig påverka riskperception. Inte alla upplever att man aktivt kan påverka riskerna och en förhållandevis låg orosgrad förklaras genom attityden “händer det, så händer det”. Trots detta påstår vissa skogsägare att bättre planering av skötselåtgärder samt försäkring kan påverka riskerna. En väsentlig slutsats är att kunder med låg kunskap kring riskhantering utgör en osäkerhet för bankens försäkringsverksamhet. Riskperception är ett synnerligen komplext fenomen som lämnar stort utrymme för fortsatt forskning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)