Solcellsenergi på lantbruk : drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: En investering i solcellsenergi påverkas av flera omvärldsfaktorer. Såväl rådande politik, ekonomisk tillväxt och framförallt investerarens egna avkastningskrav påverkar beslutet. Ekonomiska rådgivare i lantbruk tror på ett ökat intresse för solceller i framtiden men mycket beror på de nationella investeringsstöden och hur tekniken utvecklas. Förhoppningsvis kan en ökad kunskap om solenergi sätta fart på marknaden. De miljömål som är uppsatta i Sverige gör att regeringen arbetar mot förnyelsebara energikällor. Miljömålen kommer att underlätta för småskalig elproduktion och därmed öka intresset för investering i solceller. Just nu diskuterar regeringen ett förslag om nettodebitering. Det innebär att energiproducenten kan kvitta den överskottsenergi som produceras på sommaren med den som köps in under vinterhalvåret. Samtidigt förespråkar flera elbolag och elproducenter de nya elnäten ”smarta elnät”. Med dessa blir nätanslutningen betydligt effektivare vilket underlättar för in- och utmatning av energi på elnätet. Ett ökat intresset för investering i solceller samtidigt som tekniken och nätanslutningen blir effektivare skapar ett alternativ för lantbruk att bli mer självförsörjande på energi. I uppsatsen analyseras företagsekonomiska faktorers påverkan vid investering i en solcellsanläggning på lantbruk i Östergötland. Kostnaden för energi är ofta en stor post för lantbruksföretag. Möjligheten att bli självförsörjande på el är därför en av de starkaste drivkrafterna för att investera i solceller. Samtidigt blir företaget mindre påverkat av prisfluktuationer vilket kan skapa en stabilare ekonomisk situation. Företaget hamnar även i en starkare förhandlingsposition gentemot elleverantörerna. I uppsatsens studeras vilka möjligheter som finns för att driva en solcellsanläggning på lantbruk i Östergötland och vad det finns för problem med denna typ av investering. För att besvara uppsatsens syfte och forskningsfråga används PESTEL-modellen samt beslutsteori. Stor vikt kommer att läggs på intervjuer med lantbrukare, banker, leverantörer och myndigheter som har kunskap i ämnet. Uppsatsen visar att ekonomisk lönsamhet har en stor betydelse vid investeringen. Men det finns även andra faktorer, som viljan att vara självförsörjande på förnyelsebar energi och att skapa mervärde genom en grönare produktion som motiverar till solcellsenergi.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)