Increased efficiency of unloading in Econova in Åby

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract:

Denna rapport behandlar ett problem med låg utlastningseffektivitet av transporter på Econovas lagerområde för jordprodukter i Åby. Utlastningseffektivitet avser i denna rapport tiden för påfyllning från lager till ett fordon. I dagsläget så tar utlastningen av fordon för lång tid. De rutiner som används vid utlastningen medför att maskinförarna behöver röra sig onödigt mycket när de letar efter material. Dåligt uppmärkta lagerplatser samt en godtycklig placering av lagerförda artiklar bidrar till förvirring bland maskinförarna. Detta bidrar till att maskinförarna ibland får problem med att hitta de artiklar som skall levereras till kunden. En effekt av detta är köbildningar till utlastningsområdet under högsäsongen eftersom utlastningseffektiviteten är otillräcklig. Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på problem förknippat med låg utlastningseffektivitet som underlättar utlastningsarbetet och därmed ökar utlastningseffektiviteten. Arbetet är avgränsat till att enbart studera utlastningsarbetet för Econovas jordsortiment.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)