Pain management in dogs with osteoarthritis

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: Osteoartrit är en vanlig sjukdom hos våra domesticerade hundar och estimeras drabba tjugo procent av alla hundar över ett år. Tillståndet förknippas med kronisk smärta och nedsatt rörelsefunktion. Som behandling används ofta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAIDs med syfte att lindra smärtan och därmed förbättra livskvaliten. Även om NSAIDs har visat sig ha en stark smärtlindrande effekt associeras behandlingen även med ett flertal bieffekter som kan ge upphov till allvarliga skador relaterade till bland annat magtarmkanal och njurar. Dessutom är NSAIDs säkerhetsprofil för långtidsbehandling hos osteoartrit på hund ännu ej klarlagd. Naturläkemedlena glukosmin- och kondroitinsulfat är idag ett vanligt supplement som ofta ges via maten. Dessa sägs kunna bromsa brosknedbrytningen i leden samtidigt som de stimulerar syntes av broskets extracellulära matrix (ECM). De sägs även ha en smärtlindrande verkan samtidigt som själva återuppbyggandet av leden också verkar smärtlindrande på sikt. De faktiska effekterna är dock omdebatterade och studier visar på olika resultat. NSAIDs tycks generellt nå bättre smärtlindrande effekt på kortare tid vilket gör att det finns skäl att ifrågasätta glukosamin- och kondroitinsulfat som enda behandling. Fysisk rehabilitering och viktkontroll är också viktiga i behandlingen av osteoartrit hos hund. Överviktiga hundar löper större risk att drabbas av osteoartrit och den extra vikten försämrar även sjukdomstillståndet. En studie visade att hundar som fick begränsad fodergiva var mindre exponerade för utvecklandet och fortskridandet av osteoartrit. Hundens situation bör även beaktas ur ett etiskt- och djurvälfärdsperspektiv. Osteoartrit är en livslång sjukdom och gränsen mellan när djurets lidande överskrider den effekt som nås med behandling är diffus. Enligt Djurskyddslagen skall ”djur skyddas mot onödigt lidande och sjukdom samt hållas och skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Hundar med osteoartrit har begränsad rörelseförmåga och är utsatta för smärtexponering till varierande grad. Det kan hända att vi bygger upp tolerans mot det tillstånd som hundar med osteoartrit befinner sig i och fortsätter behandla i lägen där det inte kan anses etiskt försvarsbart. Syftet med denna uppsats är att diskutera behandling av smärta hos hundar med osteoartrit. Vilka risker finns det vid behandling med NSAIDs och skulle glukosamin- och kondroitinsulfat kunna vara ett alternativ? Vidare kommer vikten av viktkontroll att behandlas och den slutliga, till viss del obekväma frågan att ställas, när ska man respektive när ska man inte behandla?

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)