Öppen dagvattenhantering i staden : en mångfunktionell resurs

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Öppen dagvattenhantering används främst för att minska avrinningen lokalt samt för att höja kvaliteten på dagvatten, och det faktum att det kan bidra med många fler värden än dessa glöms till viss del bort vid planeringen. För att motivera öppen dagvattenhantering i en förtätad stad är det däremot nödvändigt att kombinera det med så många funktioner som möjligt för att på så vis utnyttja stadens värdefulla utrymme effektivt. Syftet med arbetet som grundar sig i en litteraturstudie är att belysa de värden som den öppna dagvattenhanteringen kan bidra med till staden och att undersöka hur öppen dagvattenhantering kan rymmas i en tät stadsmiljö. Utöver de två ovan nämnda funktionerna så kommer den här uppsatsen även fokuserar på hur öppen dagvattenhantering kan bidra med estetiska, rekreativa och biologiska värden. I framtiden kan det bli nödvändigt att utveckla städers dagvattenhantering för att möta de ökade mängderna nederbörd som förväntas komma med framtida klimatförändringar, och öppen dagvattenhantering har potential att bli en del av en framtida hållbar dagvattenhantering. Det kan lindra effekterna av stora mängder nederbörd genom att bidra med fler genomsläppliga ytor där dagvattnet kan hanteras lokalt i en hårdgjord miljö. Samtidigt kan det tillföra unika kvaliteter till stadens nät av grönområden. För att öppen dagvattenhantering ska bli ett hållbart alternativ är det viktigt att det är accepterat av allmänheten, och generellt så uppskattas öppen dagvattenhantering av allmänheten då det bidrar med mer grönska och erbjuder rekreation i närheten av vattenmiljöer. Öppen dagvattenhantering som ser naturlig ut uppskattas till viss del mer än de som ser alltför konstgjorda ut, vilket är positivt då detta även gynnar den biologiska mångfalden. Däremot finns det en risk att de uppfattas som stökiga och för att kombinera värden för både människa och djur krävs en del planering. Med hjälp av information går det även att öka allmänhetens medvetenhet om öppen dagvattenhanteringens värden och funktioner. Öppen dagvattenhantering har potential för att bli ett uppskattat inslag i den urbana miljön samtidigt som det gör städerna mer motståndskraftiga mot förväntade klimatförändringar. Däremot finns det inte plats för dem överallt i staden, och därför blir det viktigt att utvärdera vart de ska anläggas för att utnyttja de värden de kan bidra med så effektivt som möjligt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)