Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Den psykiska ohälsan ökar i samhället, samtidigt som vi förlorar kontakten med oss själva och naturen, i synnerhet i städerna där det hårdgjorda dominerar. Medveten närvaro är ett verktyg inom meditation som ska kunna ge oss denna koppling åter, samt hjälpa oss med mental återhämtning. Två andra faktorer som kan verka positivt på det psykiska välmåendet är naturliga miljöer och rörelse. Arbetets syfte är att undersöka vad som kan generera medveten närvaro längs ett stadsnära grönstråk, där både möjligheten till rekreation och rörelse finns. Metoden för arbetet har bestått av genomgång av teoretiskt underlag, platsbesök av befintliga stråk med efterföljande analys, och slutligen en sammanfattande gestaltning. Tre viktiga aspekter för en mental återhämtning har visat sig vara upplevelser, utrymme och avskärmning. I diskussionen tas olika faktorers relevans upp för att generera medveten närvaro. Slutsatsen dras att det i första hand handlar om att tillgängliggöra naturliga miljöer, därefter förstärka dess egenskaper.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)