Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. I detta arbete undersöks hur djurhälsan hos mjölkkor kan påverkas av ett förändrat klimat i Europa, och hur man kan möta några av de utmaningar som kan uppstå. Huvudfokus ligger på hur korna påverkas av en varmare miljö med ökad frekvens av värmeböljor, och om klimatförändringarna kommer kunna leda till att smittsamma sjukdomar sprids i större omfattning och i så fall på vilket sätt. En konsekvens vi kommer kunna se mer av i framtidens Europa till följd av en varmare miljö, är värmestressade kor. Vid höga temperaturer kommer en mjölkko att äta mindre, producera mindre mjölk och få en nedsatt fertilitet. Likaså kan klimatförändringarna gynna både vektorer och parasiter, och därmed leda till en annorlunda spridning och geografisk utbredning av vektorburna sjukdomar och parasiter som infekterar nötkreatur. Detta eftersom både vektorer, såsom myggor, och parasiter är beroende av klimatfaktorer som till exempel temperatur och nederbörd för sin utveckling och överlevnad. Tänkbara sätt att möta utmaningarna med värmestressade kor är att börja använda mer embryoöverföring istället för traditionell insemination och klimatanpassa stall. Att avla för ökad värmetolerans bland europeiska mjölkkor i framtiden kan också vara en tänkbar lösning, så länge andra viktiga egenskaper bibehålls. En diskussion förs också om att mer forskning behövs för att möta eventuella framtida problem med förändrad spridning och geografisk utbredning av parasiter till följd av klimatförändringar. Något annat som tas upp är vikten av att myndigheter tar den globala uppvärmningen på allvar, och bevakar klimatutvecklingen samt spridningen av klimatkänsliga, vektorburna sjukdomar. Det finns till synes en rad utmaningar som ett förändrat klimat leder till i Europa gällande djurhälsan hos mjölkkor, och min slutsats är att det även till stor del går att möta dessa utmaningar. Men, som inom så många andra områden, behövs det mer forskning om hur mjölksektorn och därmed djurhälsan hos mjölkkor påverkas av klimatförändringarna. Det krävs också både planering och beredskap för att man ska kunna möta ovannämnda, framtida utmaningar på ett effektivt sätt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)