Performance of a New Tetra Recart® Package Storing Oxygen Sensitive Food

University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

Abstract: Tetra Recart® är ett innovativt, kartong-baserat förpackningsalternativ till konserverad mat. Tetra Pak® har sett en ökad efterfrågan på en mindre förpackningsvolym av Tetra Recart®, vilket har gjort att Tetra Recart® utvidgat förpackningsportfolion med en ny, mindre förpackning på 100 mL. Förpackningars dimensioner kan påverka hållbarhetstiden för det förpackade livsmedlet, där mindre förpackningar (med ”headspace”) generellt sett har kortare hållbarhet jämfört med större förpackningar, på grund av större syre-mat förhållande i mindre förpackningar. På grund av detta är det viktigt att verifiera hållbarheten på syrekänslig mat i den nya, mindre Tetra Recart® förpackningen. I denna uppsats fylldes två olika förpackningsstorlekar (100 mL och 200 mL) med tre olika livsmedelsvarianter (majs i lag, naturlig mangopuré och mangopuré berikad med askorbinsyra). Två olika lagringsförhållanden (25°C och 35°C) studerades. För att utvärdera förändringar av livsmedlenas kvalitetsparametrar under förvaringen utfördes experimentella mätningar, samt utvärdering av, askorbinsyranedbrytninen, färgförändringar och syreförändringar. Dessutom utfördes kinetisk modellering av askorbinsyranedbrytningen och färgförändringarna, samt en sensorisk utvärdering. Slutsatsen som drogs var att livsmedelskvaliteten hos syrekänsliga livsmedel bibehölls lika bra under lagring i de olika förpackningsstorlekarna. Detta betyder att det större förhållandet mellan syre och livsmedel inte påverkar hållbarheten negativt. Dock hade lagringstemperaturen stor inverkan på kvaliteten på den förpackade maten. Därför kommer syrekänsliga livsmedel förpackade i Tetra Recart® förpackningar med olika storlekar med största sannolikhet att ha liknande hållbarhetstid vid samma lagringstemperatur. Detta indikerar att mindre förpackningsstorlekar, som är syrekritiska på grund av det stora syre-till-mat förhållandet, fortfarande kan vara lämpliga för syrekänsliga livsmedel.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)