Beläggningar -ett examensarbete i sammarbete med F.O.V Fabrics

University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Abstract: Bakgrund: F.O.V Fabrics har fått förfrågningar från sina kunder angående en beläggning som idag enbart finns pigmenterad. Kunder har efterfrågat en transparent variant av denna, vilken företaget nu vill undersöka möjligheterna för att förverkliga. Beläggningen skall bibehålla uppsatta kvalitetskrav. Syfte: Att försöka ta fram en transparent beläggning som bibehåller sina egenskaper gällande vattentäthet samt ånggenomsläpp. Metod: Laborationer har utförts både i liten och stor skala på Textilhögskolans färg- och beredningslabb. F.O.V har utifrån de småskaliga testerna, valt ut några prover, vilka vi tillsammans gått vidare med att testa storskaligt på Textilhögskolans labb. Kvalitetstester har sedan utförts på F.O.V. Huvudresultat: Som svar på vår problemformulering, har vi efter utförd undersökning, kommit fram till att vi, utifrån de givna parametrar vi tillhandahållit, inte går att få fram en transparent beläggning, vilken uppfyller de önskvärda kvalitetskraven.Ett viktigt resultat som dock framkommit av undersökningen var att om materialet bestryks med tillräcklig mängd pasta, räcker det med två lager, vilket är en stor kostnadsfördel gentemot trelagersbestrykning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)