Vi vill helt enkelt träffas och ha kul : civilsamhällets integrationsarbete för unga i Lindesberg

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Sverige har under de senaste åren tagit emot många asylsökande. En stor del av dem blir placerade i landsbygdskommuner där det är lättare att hitta boende. När asyltiden har passerat är det vissa som får uppehållstillstånd, och för dessa väntar en integrationsprocess som civil-samhället till stor del tar ansvar för. Civilsamhället har ansvar för flera dimensioner av integ-ration. I denna studie kommer framförallt den sociala integrationen att lyftas genom intervjuer med deltagare i några av civilsamhällets verksamheter. Huvudfrågorna är: Vilken funktion har civilsamhället i skapandet av mötesplatser för integration? Hur får man tillgång till dessa? Vilken roll har mötesplatserna? Denna studie återger och lyfter den berättelse som de inter-vjuade har delgivit. Med hjälp av teoretiska begrepp och observationer har en djupdykning varit möjlig. Studien är avgränsad till integration mellan ungdomar inom fem olika ideella verksamheter i tätorten Lindesberg. Teoretiska begrepp som använts är kollektivt handlande, kollektiv identitet, social tillit och överbryggande/sammanbindande socialt kapital. I Lindes-berg är engagemanget från civilsamhällets sida omfattande. Det finns många organiserade mötesplatser där ungdomar kan träffas. Dessa platser behövs för att kollektivet ska kunna handla tillsammans och skapa trygghet. Att få tillgång till dem är dock inte alltid självklart vilket beror på ett antal komponenter. På mötesplatserna finns tillit mellan deltagarna som i sin tur sprids till resten av lokalsamhället.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)