Omgivningspåverkan vid sänkhammarborrning

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

Abstract:

Sänkhammarborrning är en metod som används för att utföra grundläggning med stålpålar. Metoden blir allt vanligare i Svenska tätbebyggda miljöer där krav ställs på låg omgivningspåverkan. Vid sänkhammarborrning borras ett foderrör av stål ner genom jordlagren till avsett djup, oftast till bärkraftigt berg. Foderröret lämnas sedan kvar, armeras, gjuts och utgör sedan själva pålen. Borrmaskinen består bland annat av en hammare som arbetar nere i hålet och drivs av antingen vatten eller luft. Borrföretagen har ofta tillgång till flera olika borrsystem men det saknas ibland underlag och forskning för hur olika borrsystem och metoder påverkar mark och omgivning vilket kan skapa en osäkerhet i projekteringsfasen och oförutsedda problem i utförandestadiet. Sänkhammarborrning anses ha en mindre massförträngande effekt men ger ändå en viss omgivningspåverkan både ovan och under mark. I den här studien har omgivningspåverkan under mark behandlats. Tre störningskällor har undersökts; vibrationer, uppspolning och trycksättning. Syftet har varit att teoretiskt undersöka hur vattendrivet- och luftdrivet sänkhammarborrsystem påverkar undergrunden i samband med att stålrörspålar installeras. För att nå syftet har en litteraturstudie och en intervjustudie genomförts. Även två fältbesök har gjorts. Litteratur och intervjuer har sedan analyserats med utgångspunkt i de tre nämnda fenomenen. Resultatet visar att de viktigaste faktorerna som påverkar hur stor omgivningspåverkan blir är markförutsättningar, maskinutrustning och utförandet. Vattendriven borrning visar sig löpa mindre risk att påverka omgivningen när det gäller uppspolning och trycksättning men om borrningen utförs på rätt sätt kan omgivningspåverkan undvikas även vid luftdriven borrning. De två borrsystemen har olika slagenergier och slagfrekvenser dock kan inga slutsatser dras av hur detta påverkar vibrationsnivåerna. Ett antal åtgärder finns för att minimera omgivningspåverkan, det handlar framförallt om att välja rätt borrsystem samt att borrningen utförs på rätt sätt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)