Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. De idéskisser som studeras är utifrån ett planeringsperspektiv i kommunal kontext, med rollen att fungera som ett underlag i framtida planerings- och gestaltningsarbete. Arbetet syftar till att öka kunskapen hos verskamma inom planering och landskapsarkitektur om hur en arbetsprocess innehållande landskapsanalyser kan se ut vid skapandet av idéskisser. Det ska underlätta för den som själv står inför uppgiften att skapa en idéskiss genom att visa på vilka angreppssätt och verktyg som kan användas. För att ge en teoretisk bakgrund till studien av idéskisserna har en litteraturstudie om landskapsanalyser gjorts. Därefter har idéskisserna studerats på ett undersökande sätt utifrån valda mönster och teman så som syfte och mål, uppbyggnad och struktur, arbetsprocesser samt presentation och sammanställning. Arbetet visar att landskapsanalys kan finnas med i någon form i hela idéskissens arbetsprocess. Från bakgrundsanalyser i processens början, till att använda sig av konsekvensanalys vid presentationen av ett förslag. Arbetsprocessen kan innehålla både analoga och digitala verktyg, som fotografier, inspirationsbilder, skisser, modell, dialoger, GIS, Photoshop och Illustrator. Studien visar också på att en idéskiss kan presenteras från en konceptuell nivå till en presentation med detaljerade illustrationsplaner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)