Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Author: Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-annas; [2021]

Keywords: ;

Abstract: Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. Majoriteten av dessa vätskor köper företaget in av leverantör B, vilket är en leverantör belägen i Tyskland. Från företag A:s lager levereras vätskorna sedan ut till företagets kunder av transportföretag C. Vid implementering av förändringen kommer vätskorna inte att lagerhållas av företag A längre. De kommer istället att direktlevereras till företagets kunder från det logistikcenter som leverantör B köper sina lager- och transporttjänster av.  Syftet med denna studie är att påbörja en totalkostnadsanalys som företag A kan slutföra när de nu okända delarna av förändringens material- och informationsflöde är fastställda. Målet med studien är därmed att undersöka vilka kostnadsposter som kommer att påverkas i och med förändringen samt att beräkna totalkostnaden för dessa i nuläget. För att uppnå syftet och målet besvarar studien följande frågeställningar:  • Vilka kostnadsposter kommer att förändras med det alternativa leveranssättet av vätskorna? • Vad är kostnaden för respektive framtagen kostnadspost för nuläget?  De metoder som har tillämpats för att kunna besvara frågeställningarna är litteraturstudie, intervjuer, flödeskartläggning och sekundärdata. Litteraturstudien utgör underlaget för studiens anpassade totalkostnadsmodell innehållande de kostnadsposter som har utnyttjats. Tre olika intervjuer genomfördes med VD:n samt lagerarbetaren på företag A för flödeskartläggning av nuläget respektive förändringen. De studerade totalkostnadsmodellerna användes tillsammans med flödeskartorna för att identifiera de kostnadsposter som påverkas av förändringen. Sekundärdata har samlats in genom företag A för beräkning av respektive kostnadspost i nuläget.  Studiens resultat visar att transport, lagerföring, lagerhållning/hantering, informationssystem och orderkvantitet är de kostnadsposter som kommer att påverkas av förändringen. Kostnaderna för dessa samt totalkostnaden för nuläget presenteras i tabellen nedan, informationssystem är ej inkluderad då kostnaden endast uppstår i förändringen. I och med att det råder en viss osäkerhet gällande använda indata för beräkningarna av kostnadsposterna har även en känslighetsanalys genomförts.  Kostnadspost                               Kostnad (kr) Transport                                     286 949 Lagerföring                                   18 348 Lagerhållning/hantering                  22 748 Orderkvantitet                              165 100 Totalt                                           493 145  

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)