Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Author: Neele Doose; [2019]

Keywords: halal; slaughter; Sweden;

Abstract: Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. Ändå så har man i många västländer dispens från kravet på bedövning för religiösa grupper. Detta är dock inte fallet i Sverige där Djurskyddslagen kräver att djur bedövas inför slakt. Målet med denna uppsats var att utreda hur vanlig halalslakt är I Sverige, samt att undersöka hur den genomförs. Utöver detta undersöktes även om välfärdsaspekterna var relevanta för svensk halalslakt. I detta ändamål samlades det in data om 122 slakterier angående huruvida de hade halalslakt eller ej. Sex av dessa hade halalslakt och fem valde att delta i studien. Information från intervjuer av dessa fem slakterier visade att skillnaderna mellan konventionell slakt och halalslakt var minimal i Sverige på grund av bedövningskravet. Välfärdsaspekter såsom smärta under snittläggning och hur snabbt djuren förlorar medvetandet var inte relevanta för svensk halalslakt, medan stressande fixering är relevant för alla former av slakt. Eftersom fixeringsmetoderna dock inte skiljer sig åt mellan konventionell slakt och halalslakt, drogs slutsatsen att det inte fanns någon skillnad i påverkan på djurvälfärden mellan konventionell slakt och halalslakt i Sverige.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)