Treatment outcome of stepwise caries removal in Sweden – a retrospective registry study

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Abstract: Dental karies är det mest förekommande patologiska tillståndet i världen. Om kariessjukdomen inte behandlas i tid kan det äventyra pulpans vitalitet. En behandlingsmetod som används i syfte att undvika endodontisk behandling är stegvis kariesexkavering (SCR), men vissa SCR-behandlingar kommer inte lyckas och dessa tänder kommer behöva endodontisk behandling vid ett senare tillfälle.
Syfte: Att undersöka överlevnaden för behandlingen stegvis kariesexkavering utförd inom allmän- och privattandvården, genom att analysera över tid. 
Material och metod: Denna retrospektiva studie analyserade longitudinella data från nationella kvalitetsregistret SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit). Datan (n= 15 330) bestod av alla tänder registrerade med SCR-behandling under året 2013 och analyserad upp till 58 månader. Registrering med åtgärdskoder som utgjorde endodontisk behandling eller extraktioner, definierades som misslyckanden. Datamaterialet analyserades med Kaplan-Meiers statistiska test för estimering av överlevnadstiden utefter deskriptiv statistik. 
Resultat: Materialet inkluderade 15 330 behandlingsfall, med registrerade efterföljande besök till år 2017. Efter bortfall kunde 12 444 fall analyseras. Åldern varierade mellan 18–96 år (medelvärde 43 år) och en tand per individ inkluderades. Efter en 4 års uppföljningsperiod 72% (n=8 957) tänder hade inga registreringar på endodontisk behandling eller extraktion.
Konklusion: Studien påvisar en hög lyckandefrekvens för registreringar av stegvis kariesexkavering i en 4-års uppföljningsperiod i svensk allmän- och privattandvårdskliniker. Behandlingens lyckande är åldersberoende och statistiskt signifikant.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)